WELCOME TO VIEN-GIAC BUDDHIST TEMPLE WEB SITE

Calendar of Events

Home
Calendar of Events
Directions
Contact Us
Our History (under construction)
Latest News
Tour the Temple (under construction)
Dharma Teaching Seminars (under construction)
"Buddhist Youth Group" Activities (under construction)
Religious Links
New Page Title

gio hI pht gio viŒt nam thng nht

Cha Vin Gic

Vien Giac Buddhist Temple Inc.

 


5101 N.E 36th, Oklahoma City, OK 73121                                                                  iŒn Thoi:  (405) 424-0264 

  

S 012/VG/2006                                         Pht lch 2550 ngy 19 thng 11 nm 2006

 

Th Mi

Tham D L H Nguyn

 

Knh tha qu Pht t v ng hng,

 

Rm H Nguyn li vŠ vi ngܩi con ViŒt trn khp nm chu. y cng l lc chng ta ki‹m i‹m li thnh qu nm qua v hoch nh k‰ hoch cho nm ti. Ngy Rm thng Mܩi cng l c hi ‹ chng ta cm t s cm ng ca ch B Tt.

Theo truyŠn thng ny, Cha Vin Gic s c hnh L H Nguyn vo lc 11 gi sng Ch Nht ngy 3 thng 12 nm 2006 (nhm ngy 13 thng 10 nm Bnh Tut) ‹ cu nguyŒn cho qu hng ViŒt Nam v th‰ gii sm ܮc ha bnh an lc, cho m†i ngܩi bi‰t thng yu v quš tr†ng nhau trong cuc sng.

Nm nay cng nh bn nm ri, Thy ti‰p tc pht Ƕng chng trnh gy qu xy Ty ܩng, bt u t nm 2002. y l mt chng trnh quy m, i hi s ng gp cng sc v tnh ti ca tt c qu Pht t v ng hng. ViŒc hoch nh s   hon tt, giy php xin v ang ch s chp thun, Cha hy v†ng s khi cng xy ct vo u nm 2007.

Thy thi‰t tha ku g†i s hi‰n cng tnh ti ca tt c qu Pht t v ng hng hu gip cho chng trnh xy ct Ty ܩng ܮc thnh cng vin mn. Cng trong chng trnh gy qu xy Ty ܩng nm nay, Cha s t chc x s vo dp T‰t inh Hi. Nay Thy xin gi ‰n gia nh m‡i qu v 10 tm v s vi gi ba (3) m kim mt tm, mong qu v hoan h› ty tm pht lng ng h v c Ƕng cho chng trnh x s nm nay ܮc thnh cng tt p. Trong trܩng hp quš v khng th‹ pht tm, Thy xin quš v ng bn tm. ‹ cho viŒc cp nht s sch ܮc tm tt, xin qu v vui lng gi ci v s vŠ Cha trܧc ngy 4 thng 3  nm 2007. Cc v s ch c gi tr khi Cha nhn ܮc phn ci v s gi vŠ trܧc gi x s. N‰u qu v xa gi vŠ tr th Cha s cn c vo du bu iŒn. Trong dp x s nm ti, Thy ܧc mong qu v vŠ tham d ng ‹ cho chng trnh x s ܮc thp phn vin mn.

 

Thy knh mi quš v sp x‰p th gi vŠ tham d l H Nguyn ng . NguyŒn cu hng n Tam Bo gia h cho qu v cng bu quy‰n thn tm an lc, vn s ki‰t tܩng.

                                                                                 Nam M Cng c Lm B Tt Ma Ha Tt

                                                                                                                                               

                    

 

 

 

 

 


                                                             

Thy ViŒn Ch

T Kheo Thch Tr Ha

Chương trnh

 Lễ Hng Tuần vo ngy Chủ Nhật tại cha Vin Gic

Weekly Service on Sunday

 

 

10:00 - 11: 00 AM

Gia đnh Phật tử hnh lễ

(Youth Group’s services)

 

 

11:00 - 12:30 AM

L Cu an v cu siu cho đại chng

(General Services)

 

 

12:30 - 1:00 PM

Cng vong

(Pray for the Deceased)

 

 

 

1:00 - 2:00 PM

Th Trai

Vegetarian Lunch

 

 

2:00 - 2:30 PM

Th Thc

Pray for the Hungry Ghosts

 

 

2:30 - 3:30 PM

V sinh

Clean-up

 

 

2:00 - 4:00 PM

Hướng Dẫn Thiền cho người Hoa Kỳ

English Speking Meditation Class

 

 

4:00 PM

Hon Mn

Dismiss

 

 

 

Những Ngy Lễ Va Cha Vin Gic

Từ Thng 7 đến thng 12 năm 2006

 

Va Qun Thế m         Chủ Nhật 16 Thng 7             (22-6 Bnh Tuất)

Lễ Vu Lan                     Thứ Bảy 05 Thng 8               (12-7 Bnh Tuất)

Va Địa Tạng                Chủ Nhật 20 Thng 8             (27-7 Bnh Tuất)

Tết Trung Thu              Thứ Bảy 07 Thng 10            (16-8 Bnh Tuất)

Va Qun Thế m         Chủ Nhật 12 Thng 11           (22-9 Bnh Tuất)

Lễ Hạ Nguyn               Chủ Nhật 03 Thng 12           (13-10 Bnh Tuất)

Va A Di Đ                   Chủ Nhật 07 Thng 01 /07     (19-11 Bnh Tuất)

Va Phật Thnh Đạo     Chủ Nhật 28 Thng 01 /07     (10-12 Bnh Tuất)

Tết Đinh Hợi                 Thứ Bảy ngy 17 thng 2/07  (Mng 1 Tết)

 

Ngoi những ngy Lễ Va trn, Cha Vin Gic c tổ chức lạy “Hồng Danh Sm Hối” vo ngy RẰM mỗi thng vo lc 7:00 giờ tối. Nếu ngy RẰm đng vo ngy Chủ Nhật th lễ Sm Hối sẽ được cử hnh vo lc 11:00 sng. Sau đy l những ngy c Lễ Sm Hối:

 

Thng 7 Bnh Tuất                 Thứ Ba ngy 08 Thng 8 năm 2006

Thng 7 Nhuần Bnh Tuất     Thứ Năm ngy 07 Thng 9 năm 2006

Thng 8 Bnh Tuất                 Thứ Su ngy 06 Thng 6 năm 2006

Thng 9 Bnh Tuất                 Chủ Nhật ngy 05 Thng 11 năm 2006

Thng 10 Bnh Tuất               Thứ Ba ngy 05 Thng 12 năm 2006

Thng 11 Bnh Tuất               Thứ Tư ngy 03 Thng 1 năm 2007

Thng 12 Bnh Tuất               Thứ Su ngy 01 Thng 2 năm 2007

 

                                                          Cha Vin-Gic

Here we may list activities that are scheduled for the next couple of months. Things could change frequently, so it is a good idea to visit this page as often as possible to keep up to date.
 

Lịch trnh tưới nước Cha Vin-Gic

 

Số TT

Thứ Hai

Thứ ba

Thứ Tư

Thứ Năm

Thứ Su

Thứ Bảy

Chủ Nhật

1

Thuận

(691-5861)

t Đon

(354-7943)

Nhm

(799-2085)

Bi Anh

(948-3130)

Gia

(691-3870)

Hng Camp

(733-4914)

Minh Trương

(672-7834)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Lim (Nancy)

(503-9985)

Vui Trương

(733-3130)

 

Phan Xun

(943-2308)

Tn Thất Trn

(378-7161)

Huỳnh, Chung

(414-5598)

Dũng

(324-5975)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chua Vien Giac - 5101 NE 36th, Oklahoma City, OK 73121, USA. 405.424.0264
Copyright  Vien Giac Buddhist Temple. All Rights Reserved.
This site built and maintained by hgtv